El present document conté les Condicions que regulen l’ús d’aquesta pàgina web allotjada sota el domini de www.masiaartesana.com així com de qualsevol altre que en el seu moment pogués determinar´se i el contracte que ens vincula a nosaltres dos, Masia Artesana S.L, – vostè i nosaltres – (en endavant les “Condicions”).

Aquestes Condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris (en endavant “Vosté” / “el seu) i els de Masia Artesana S.L (en endavant “nosaltres” i “el nostre”) en relació amb la navegació a través de la pàgina web, l’adquisició de la condició d’Usuari, els drets i obligacions associats a tal condició, així com les transaccions comercials i la utilització dels serveis que figuren en el mateix. Aquestes condicions no apliqui a clients amb tarifes d’Hosteleria i botigues, que es regiran per les condicions particulars d’aquests clients.

Al utilitzar aquest lloc web vostè està vinculat a aquestes Condicions, Política de Privacitat i Avís Legal, pel que li recomanem que llegeixi atentament les presents Condicions. Si vostè no està d’acord amb elles haurà d’abandonar la web.

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment, pel que haurà de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

Tots els productes que s’ofereixen a www.masiaartesana.com són venuts directament per Masia Artesana, S.L, amb domicili social a Pol. Ind Les Verdunes, parc. 34-35, 25400 Les Borges Blanques (Lleida) i amb CIF B25737222

PROPIETAT DE LA WEB

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del domini web així com dels seus continguts pertanyen a Masia Artesana S.L , pel que cap usuari està autoritzat a fer ús d’ells, ni imprimir-los, ni emmagatzemar-los sota cap suport físic en cap cas que no sigui el de la utilització personal i privada. Quedant, doncs prohibida la modificació, descompilació o la utilització comercial de qualsevol part de la mateixa.

Solament s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb fins informatius i de servei sempre que es citi o es faci referència a la font, essent l’usuari l’únic responsable del mal ús dels mateixos.

L’accés a aquesta pàgina web no atorga als usuaris dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial ni dels continguts que albergui. Els usuaris que accedeixin a aquesta pàgina web no podran copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements anteriorment citats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense que hi hagi autotizació expressa i per escrit de Masia Artesana S.L.

Queda totalment prohibida l’alteració del contingut o estructura d’aquesta pàgina web per part de l’usuari.

Masia Artesana S.L, es reserva la possibilitat d’excercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infligeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

En el cas que l’usuari detecti qualsevol activitat susceptible de vulnerar algun dret de Propietat Intelectual, Inndustrial o de qualsevol tipus de dret, sol·licitem que ens ho sigui comunicat a través del nostre formulari de contacte.

La informació que apareix a la web és la vigent en la data de la seva última actualització. L’empresa es reserva el dret de modificar els continguts del domini web sense previ avís poden limitat o no permetre l’accès a la web.

ENLLAÇOS A CONTINGUTS

Masia Artesana S.L es reserva el dret a bloquejar els enllaços electrònics dirigits al lloc web que no tinguin autorització expressa amb caràcter previ.

En el cas que el lloc web tingui enllaços a continguts amb titularitat de tercers, Masia Artesana S.L, no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en webs de tercers o per la informació continguda en els mateixos.

Masia Artesana S.L retirarà qualsevol enllaç tant aviat com tingui coneixença per qualsevol mitjà de la il·licitud del seu contingut o de que des de els mateixos es provoquen lesions a bens o drets d’un tercer.

CONDICIONS D’ÚS

Aquestes condicions han estat dissenyades per a crear un acord legalment vinculant entre vostè i nosaltres, protegint els seus drets com a client i els nostres drets com a empresa.

Aquestes condicions reglamenten l’oferta, l’acceptació de compra i l’enviament de productes de Masia Artesana S.L, entre vostès i nosaltres.

Masia Artesana S.L ofereix els productes exclusivament als usuaris finals per adquirir mercaderies sense ànim de revenda.

S’entén com a usuari final qualsevol persona física o jurídica que actuí dins de www.masiaaartesana.com amb finalitats diferents dels que siguin propis d’activitats comercials empresarials o professionals que normalment desenvolupi.

Masia Artesana S.L es reserva el dret de no atendre els encàrrecs realitzats per subjectes que difereixin de l’usuari final. Únicament podran adquirir bens i serveis comercialitzats a través de la web aquells usuaris finals que hagin precedit a registrar-se amb la mateixa conformitat amb el que es preveu en les presents.

CONDICIONS GENERALS

Les condicions d’ús aquí exposades no seran aplicables a tots aquells clients que formin part de grups d’Hosteleria, botigues o estiguin acollits a altres grups de descompte.

REQUISITS PER A LA CONDICIÓ D’USUARI REGISTRAT

L’adquisició de la condició d’usuari registrat permet navegar a través de les zones d’accés restringit que figuren al lloc web, la utilització dels serveis pels que sigui necessària la identificació prèvia i l’adquisició dels productes Masia Artesana S.L que puguin oferir-se a través del mateix.

Poden adquirir la condició d’usuari registrat les persones majors d’edat i amb plena capacitat per a contractar que subscriguin les presents Condicions Generals. L’adquisició de la condició d’usuari registrat implica la lectura i acceptació expressa i sense reserva alguna dels termes integrants de les presents Condicions Generals que manifestin haver conegut prèviament a la seva acceptació podent ésser emmagatzemades i reproduïdes per aquest. L’alta com a usuari es requisit imprescindible per a la contractació dels serveis o l’adquisició dels productes Masia Artesana S.L a través de la botiga online.

El nom d’usuari i contrasenya generats que permetin a l’usuari identificar-se i utilitzar el servei tenen caràcter estrictament personal i confidencial. L’usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat de les mateixes. En conseqüència, l’usuari accepta expressament, a no se que hi hagi prova del contrari, que nosaltres presumim que els usos del servei realitzats utilitzen les seves claus d’identificació són realitzar per l’usuari registrat, excepte si aquest hagués comunicat prèviament l’extraviament o sostracció de les mateixes.

La contrasenya podrà ser modificada lliurement per l’usuari a través dels procediments que s’han establert a tal efecte. La contrasenya substituïda quedarà anul·lada com a mitjà d’identificació, en el mateix moment que es generi la nova.

Podrem bloquejar l’accés i utilització de la pàgina web quant ho estimem necessari per motius de seguretat. El Servei quedarà bloquejat automàticament en el supòsit que es produeixin tres errors successius en la consignació de les claus d’usuari per al seu accés o utilització.

Adoptarem les mesures organitzatives i tècniques necessàries en els nostres equips informàtics per a aconseguir una adequada utilització del Servei pels usuaris i evitar accessos no autoritzats el objecte del qual sigui procedir a revelacions no autoritzades del contingut de la informació financera de l’usuari accessible a través del Servei.

OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari està obligat a:

– Comunicar a Masia Artesana S.L totes les dades necessàries per a l’accés i utilització dels serveis que exigeixin identificació prèvia que hauran de ser verídics, actuals i ajustats a la realitat. L’usuari està obligat a facilitar de manera certa i correcta les seves dades personals (nom, cognoms, direcció postal, correu electrònic i altres dades de contacte) i consent que podrem fer ús d’aquesta informació per a posar-nos en contacte amb vostè si fos necessari. Si no ens facilita tota la informació no podrem cursar la seva comanda. En cas contrari, Masia Artesana S.L no serà responsable en cap cas en possibles retards o errades en l’entrega com a conseqüència de l’error o omissió d’aquestes dades.

– L’usuari no podrà realitzar cap comanda fraudulenta, falsa o especulativa. Masia Artesana S.L es reserva el dret d’anular la comanda i/o informar a les autoritats pertinents en cas de tenir motius raonables per a considerar-ho com a tal.

– Al realitzar una comanda en aquesta web, vostè ens garanteix que es major de 18 anys i que té capacitat legal per a cursar contractes vinculants.

– Adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per a mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i contrasenya, així com notificar immediatament a Masia Artesana S.L la pèrdua, extravio, subtracció, robament o accés il·legítim del seu nom d’usuari, així com el seu coneixement per terceres persones.

– Fer un ús adequat dels Serveis inclosos a la web, sempre amb conformitat amb l’ordenament jurídic.

– A no portar a terme cap activitat que dificulti o interfereixi en el funcionament dels Serveis inclosos al lloc web.

– Al pagament dels productes de Masia Artesana S.L que hagués contractat a través de la web i a les despeses d’enviament i gestió de cobrament si els hi hagués.

NOTIFICACIONS

Part de la informació o comunicacions que els hi enviem seran per escrit, segons ens exigeix la normativa aplicable. Per tant, a l’utilitzar aquesta web, vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin per via electrònica. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant els avisos en aquesta pagina web. Conseqüentment, vostè consent en utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i demés comunicacions que els hi enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als seus drets reconeguts per la llei. Li podrem enviar comunicacions bé al mail o bé a l’adreça postal facilitada per Vostè a l’hora de realitzar una comanda. S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en que es pengin a la nostra web, 24 hores desprès d’haver-se envaït un correu electrònic, o tres dies desprès d ela data de franqueig de qualsevol carta.

COBERTURA DE LA OFERTA

Els productes de Masia Artesana S.L oferts es distribueixen en els Territoris d’Espanya peninsular, Balears, Canaries, Ceuta i Melilla.

Qualsevol comanda amb adreça d’entrega situada a fora d’aquest territori, serà rebutjat durant el procés de tramitació.

CONTRACTE AMB MASIA ARTESANA S.L Y ACCEPTACIÓ DE COMANDES

El contingut del nostre web és una invitació per a fer negocis. Fins que la seva comanda no sigui acceptada per nosaltres (encara que s’hagi carregat al seu compte) no existirà cap contracte entre vostè i nosaltres. Si la seva comanda no és acceptada i ja li hem fet el càrrec, l’import li serà reemborsat en la seva totalitat.

Desprès de fer click a “comprar” rebrà un mail justificant de recepció. Això implica que la comanda ha estat acceptada, ja que el mateix és una oferta que vostè ens fa per a realitzar una compra. Les comandes estan subjectes a la nostra comprovació i acceptació. Li confirmem l’acceptació enviant-li un mail en el que l’informem que la comanda està essent enviada (confirmació d’enviament). Solament en aquest moment quedarà formalitzat el Contracte entre Vostè i nosaltres.

Només els productes de Masia Artesana S.L relacionats amb la Confirmació d’Enviament seran objecte de contracte. No estarem obligats a subministrar-li cap altre producte que pugui haver estat objecte de comanda fins que li confirmem l’enviament dels mateixos en una Confirmació d’Enviament independent.

Masia Artesana S.L podrà abstenir-se en cursar comandes que no presentin suficients garanties de solvència, o que resultin ser incomplertes o incorrectes en el cas de que els productes Masia Artesana S.L no estiguin disponibles, sense responsabilitat cap a vostè ni cap a tercers. En qualsevol cas, ens comprometem a informar-los i si ja li haguéssim carregat l’import de la comanda procedirem a reemborsar-li la suma que ha anticipat.

DESISTIMENT DEL CONTRACTE

Vostè podrà desistir del contracte dins del termini dels següents 7 (set) dies naturals des de la data de recepció de la comanda. Se li reemborsarà l’import dels productes de Masia Artesana S.L seguint la nostra Política de Devolucions. En cap cas li reemborsarem les despeses d’enviament.

El dret de desistiment serà aplicable sempre i quant les productes Masia Artesana S.L es retornin en les mateixes condicions en les que vostè les va rebre, juntament amb el seu embalatge original complert, etiquetes i juntament amb qualsevol accessori relacionat amb els mateixos.

D’aquest dret desistiment quedaran exceptuats els bens peribles i aquells altres que per la seva natura puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Nosaltres determinarem si els productes Masia Artesana S.L es troben en les mateixes condicions en les que li van ser enviades. Els productes que hagin estat retornats danyats, incomplerts, deteriorats, usats o bruts per culpa del client no seran reemborsats i seran posats a disposició del remitent i reenviats a ports deguts.

Per a portar a terme el seu dret a desistiment el convidem a que segueixi la nostra Política de Devolucions.

DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Vostè accepta que els productes que ofereix Masia Artesana S.L a la seva botiga online estan subjectes a un límit de les seves existències. Totes les comandes de productes Masia Artesana S.L estàn subjectes a disponibilitat dels mateixos. Si algun producte no estigués disponbile un cop realitzada la comanda, l’informarem amb la major brevetat possible. En aquest moment vostè podrà modificar la seva comanda o cancel·lar-la.

Masia Artesana S.L es reserva el dret de modificar els productes que s’ofereixin a la web en qualsevol moment sense avisar prèviament.

PROCEDIMENT DE COMPRA

S’ha establer el següent procés de compra a través de la web de Masia Artesana S.L.

L’usuari haurà d’accedir a la botiga online allotjada a la web de Masia Artesana on figuren els productes Masia Artesana que poden adquirís-e a través del mencionat canal amb la següent informació:

a) Descripció del producte, característiques i unitats de mesura.
b) Preu per unitat de mesura i/o pes.
c) Despeses d’enviament.
d) Condicions de validesa de l’oferta, en el seu cas.

Un cop escollit el producte o productes Masia Artesana S.L, l’usuari haurà d’afegir a la cistella inclosa en la web, indicant les unitats que desitja rebre. Un cop incorporades a la cistella de la compra els productes Masia Artesana escollits, l’usuari podrà accedir al resum de la compra que haurà d’acceptar clickant sobre l’opció Finalitzar la compra, on es detalla la següent informació:

a) Imatge
b) Descripció
c) Quantitat
d) Preu per unitat
e) Preu total de cadascun dels productes
f) Preu total de la compra

A continuació l’usuari haurà de facilitar les seves dades. En el cas que es tracti d’un usuari registrat, haurà de facilitar el nom d’usuari i la contrasenya assignada al mateix. En el cas que l’usuari no s’haguès registrat amb anterioritat haurà de crear un nou compte a la web.

Un cop que l’usuari hagi introduït les seves dades accedirà a Detall d’enviament, on podrà revisar les seves dades d’enviament i de facturació, modificar-los i sol·licitar factura i indicar una nota per al transportista.

A continuació accedirà a Confirmació de la comanda on veurà les adreces d’enviament i facturació del mateix, la forma de pagament, acceptarà les condicions generals de venda, confirmarà que es major d’edat i procedirà a la seva acceptació clickant “Següent”.

En cas d’escollir forma de pagament Targeta de crèdit/dèbit o Paypal li redirigirem en aquest moment a la passarel·la de pagament.

Un cop s’ha procedit a la Confirmació per l’Usuari s’enviarà un correu electrònic conforme hem rebut la seva comanda en que se l’informarà de les dades corresponents de l’ordre de compra cursada. Així mateix procedirem a analitzar l’ordre de compra per a determinar si la mateixa compleix amb tots els requisits per a la seva tramitació. Un cop realitzada la comprovació li enviarem un correu electrònic confirmant la comanda i el seu enviament o la denegació del mateix.

ENVIAMENTS

Espanya Peninsular
El transport dels productes Masia Artesana es realitzarà a través de l’empresa DHL, que efectuarà el servei porta a porta, habitualment en un termini des de la nostra confirmació d’enviament de 24/48h.

Un cop la comanda surti de les nostres instal·lacions, se li enviarà un mail de notificant-li que la seva comanda ha estat acceptada i està essent enviada.
Les comandes seran enviades a l’adreça que vostè ens ha facilitat al seu formulari, pel que és important que posi atenció en cobrir les dades de direcció d’entrega. No ens farem responsables en cas que la direcció d’entrega estigui incorrecta o incomplerta.

Per motius de seguretat, Masia Artesana S.L no enviarà cap comanda a apartats de correus ni bases militars, ni acceptarà cap comanda quant no sigui possible identificar al destinatari de la comanda i la seva adreça.

Per a resoldre qualsevol dubte sobre el procés de transport i entrega, pot contactar amb el telèfon d’informació de DHL (Dilluns a divendres de 8.00 a 20.00) indicant el número de tracking o bé directament a través del nostre formulari de contacte.

Enviaments Balears / Canaries
Des de Masia Artesana volem que tu també puguis provar els nostres productes, per això ara t’oferim enviaments a Balears, Canaries, Ceuta i Melilla.

Preus IVA inclòs.

PROBLEMES EN L’ENTREGA

Vostè haurà de notificar a Masia Artesana S.L els casos de falta de recepció de comandes superiors a 5 dies hàbils.

Si ens resulta impossible realitzar l’entrega, l’empresa de missatgeria es tornarà a posar en contacte amb vostè per acordar una nova data d’entrega.

Quant se li entregui la comanda haurà de comprovar que tot està conforme amb el que s’ha sol·licitat. Si existeixi alguna discrepància o problema amb la comanda, haurà de posar-se en contacte amb Masia Artesana S.L a través del nostre formulari de contacte deixant-nos les seves dades personals i número de comanda reflectint la discrepància o problemes i en breu ens posarem en contacte amb vostè per a solucionar la incidència.

TRANSMISSIÓ DEL RISC I DE LA PROPIETAT

L’usuari adquireix la propietat sobre els productes Masia Artesana S.L en el moment que rebi la confirmació d’enviament i el producte surt dels nostres magatzems. La responsabilitat sobre els productes Masia Artesana S.L es transmetrà a l’usuari en el moment en que es produeixi l’entrega de la comanda realitzada.

MONEDA, IMPOSTOS I FORMA DE PAGAMENT.

Els preus de la nostra web es mostren en Euros.

D’acord amb la legislació vigent, tota compra feta des de la nostra web estarà subjecta a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Les despeses d’enviament seran afegides en el resum de la compra abans d’efectuar el pagament.

Masia Artesana S.L es reserva el dret de modificar els preus que es mostrin en el lloc web sense avís previ.

El preu dels productes serà el que s’estipuli en cada moment en la nostra web, excepte en cas d’errada. A pesar de que intentarem assegurar-nos de que tots els preus que figuren a la pàgina web son correctes, poden produir-se errades. Si descobríssim un error en el preu dels productes que Vostè ha encarregat, l’informarem el més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anular-la. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsarà íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estarem obligats a subministrar-li el/els producte/s al preu inferior incorecte (inclús havent-li enviat la Confirmació d’Enviament) si l’error en el preu es obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

Queden salvaguardats els drets reconeguts per la legislació vigent.

Masia Artesana S.L. accepta pagaments amb targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa Electro, Mastercard i Maestro).

Per a protegir la seguretat en el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit, utilitzem sistemes de pagament segurs. Les dades confidencials del pagament són transmesos directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera. Al fer el pagament a través de passarel·la de pagament segura, el sistema verificarà automàticament que la tergeta de crèdit està activada per al Comerç electrònic segur. Desprès conectarà amb el banc emissor de la mateixa, el qual sol·licitarà l’autentificació i l’autorització de l’operació.

Masia Artesana S.L es reserva el dret de comprovar les dades personals i d’adoptar le mesures oportunes amb la finalitat de que la mercaderia sigui correctament entregada.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

No està permesa la devolució de productes al tractar-se d’aliments frescos i peribles.

DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS

Si vostè rep una comanda errònia o producte defectuós, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres de forma immediata, en un termini de 24 hores, a través del nostre formulari de contacte indicant-nos l’error o defecte juntament amb les seves dades personals.

En el cas de problemes d’embalatge, haurà de comunicar-ho a l’empresa de missatgeria en el moment de la recepció de la comanda, indicant sobre l’albarà la recepció o en la tauleta electrònica del repartidor.

Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per mail dins d’un termini raonable si procedeix la devolució o substitució del mateix (en el seu cas). La devolució o substitució d l’article s’efecturarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 díes següents a la data en la que li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix la devolució o substitució del producte no conforme.

Les quantitats pagades per aquells producte que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quant realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses d’enviament incorreguts per a entregar-li l’article i els costos en que Vostè hagués incorregut per a retornar-nos-el. La devolució s’efectuarà de la mateixa forma que s’ha utilitzat per a pagar la compra.

GARANTÍES I INFORMACIÓ DELS PRODUCTES

Els productes que presentem a la nostra web són una cuidada selecció de la nostra col·lecció. Hem posat especial atenció en mostrar amb gran precisió els colors i característiques dels nostres productes. Per suposat, el calibratge de cada monitor es diferent i no podem garantir que el seu monitor visualitzi els mateixos colors amb total exactitud. Gran part dels nostres productes son aliments frescos en els que els hi mostrem una suggeriment de presentació, podent no coincidir el producte entregat exactament amb la imatge la botiga online.

RESPONSABILITAT I EXHONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Res en aquestes condicions de compra exclou ni limita la nostra responsabilitat per (1) mort o danys personals causats per negligència nostra, (2) declaracions fraudulentes, (3) qualsevol altra responsabilitat que no pugui quedar limitada o exclosa per la llei aplicable.

Subjecte al paràgraf anterior i en la mesura en la que la llei ho permeti, no serem responsables de les pèrdues econòmiques (incloent la pèrdua d’ingressos, dades, beneficis, contractes, negocis o estalvis previstos) o pèrdua de bona voluntat o reputació de pèrdues per danys espacials o indirectes soferts o incorreguts per vostè que sorgeixi de o en connexió amb aquestes Condicions.

El que es disposa en aquest apartat no afecta als seus drets legals com a consumidor, ni al seu dret de desistir del contracte.

ACONTEIXEMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions que assumim a l’empar d’un Contracte, la causa del qual es degui a aconteixements que estàn fora del nosre control raonable (“Causa de Força Major”).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, aconteixement, falta d’excercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i inclouran en especial (sense limitació) el següent:

– Vagues, tancaments patronals o d’altres mesures reivindicatives.
– Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (hagi estat declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
– Incendi, explosió, tronada, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
– Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o d’altres mitjans de transport, públics o privats.
– Impossibilitat d’ús de sistemes públics o privats de telecomunicacions.
– Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions d’altres governs.

S’entendrà que la nostra obligació de compliment en virtut d’algun Contracte quedarà suspesa durant el període en que la Causa de Força major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per a acomplir la nostra obligació mentre duri aquest període. Posarem tots els mitjans raonables per a que finalitzi la Causa de Força Major o per a trobar una solució mitjançant la qual puguem complir amb les nostres obligacions en virtut del Contracte a pesar de la Causa de Força Major.

PROTECCIÓ DE DADES I COOKIES

Existeixen funcions en la web en que per l’ús del mateix és necessari registrar-se amb caràcter previ. Això li facilitarà tenir accés a “El meu compte” on vostè podrà veure dades personals, direccions d’enviament, estat de la seva comanda,… això li permetrà que cada vegada que accedeixi a aquestes funcions, solament introduint el mail i la contrasenya, el nostre sistema reconeixerà les seves dades i d’aquesta manera la seva experiència a la nostra web serà més àgil i senzilla.

A Masia Artesana S.L ens preocupem per la seguretat i per garantir i protegir la privacitat dels nostres clients. Per aquest motiu li garantim que el tractament de les seves dades s’efectuarà sota alts nivell de seguretat.

Les transaccions de targeta de crèdit es transmeten a través d’un servidor segur SSL (Secure Socket Layering). Quant les lletres “http” passen a “https”, la “s” significa que ets en una àrea SSL, o el seu navegador també pot informar-la de la seguretat del lloc web mitjançant un missatge pop-up. SSL encripta la informació personal mitjançant el transport de dades.

Per accedir a determinades funcions del lloc web com la botiga online serà necessari que vostè ens faciliti les seves dades personals. Al incloure aquesta informació ens garantirà que és la seva veritable identitat i que tota la informació que vostè ens facilita es verdadera, exacta, actualitzada i completa en el moment en el que vostè ens proporciona la informació.

Les dades de caràcter personal que ens ha facilitat de forma voluntària seran incorporats a un fitxer del que és titular Masia Artesana S.L que s’utilitzarà per a gestionar la seva alta com a usuari, informar-lo dels productes de Masia Artesana S.L y promocions de Masia Artesana S.L a través del compte de correu que ens ha facilitat i gestionar el procés de compra en el cas que s’adquireixi algun dels nostres productes a la nostra botiga online.

Masia Artesana S.L amb domicili social a Pol. Ind. Les Verdunes, parc. 34-35, 25400 Les Borges blanques (Lleida) i amb CIF número B25737222, com a responsable del fitxer, es compromet a respectar la confidencialitat de la seva informació de caràcter personal. Per a exercir els seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició haurà de remetre una comunicació escrita des de el compte de correu electrònic que es va utilitzar per a tramitar el alta a través del nostre formulari de contacte indicant-nos en l’assumpte “sobre les teves dades personals” emplenant aquestes dades, e indicant en el text la seva sol·licitud o bé a través d’una carta, acompanyada d’una còpia del seu DNI, dirigida a la següent adreça postal: Masia Artesana S.L.  (Dpt. Atenció al client) domicili social a Pol. Ind Les Verdunes, parc. 34-35, 25400 Les Borges Blanques (Lleida)

Tramitar la seva alta com a usuari presumirà el seu consentiment per a tractar les dades en els termes indicats. En el cas que faciliti dades de caràcter personal de tercers, ens garanteix que compte amb les autoritzacions necessàries pe al seu tractament. Així mateix, està obligat a informar a aquests tercers dels termes i condicions del tractament de les seves dades.

Tota la informació facilitada per vostès s’incorporarà a un fitxer responsabilitat de l’empresa per a processa comandes de compra, per a facilitar la navegació i compra dels productes de Masia Artesana S.L. y per a oferir-li informació comercial, publicitària i/o promocional. Al realitzar una comanda vostè manifesta que està d’acord amb que nosaltres podrem emmagatzemar i processar les seves dades personals.

Per al compliment dels seus serveis Masia Artesana S.L.  està obligat a facilitar determinades dades dels seus clients (nom, adreça, telèfon,…) a altres empreses col·laboradores amb la presetació del servei (transportistes, entitats financeres,..). en tots els casos les dades que es facilitin són estrictament necessàries per a l’activitat concreta que es vagi a realitzar. Vostè autoritza expressament la cessió de les seves dades de caràcter personal per a aquesta finalitat si fos necessari per a la correcta gestió de la comanda.

La Web utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari, amb la finalitat de permetre-li optimitzar la navegació, adequar el disseny de la pàgina i millorar els seus continguts, amb la finalitat última de que els usuaris obtinguin un servei més satisfactori.

Per a utilitzar aquesta Web resulta necessària la instal·lació de cookies, que recaven en tot cas informació totalment anònima. A pesar d’això, l’usuari podrà configurar el seu navegador per a bloquejar-les i, en el seu cas, eliminar-les. Les pàgines enllaçades com la plataforma de pagament, o la plataforma de formació, també poden utilitzar cookies per a possibilitar els elements de seguretat que intervenen en el contro d’accés a les àrees restringides i de la navegació en general.

L’empresa Masia Artesana S.L, es compromet a tractad de forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal, fent ús dels mateixos exclusivament per a finalitats indicades, i l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat hagut compte de l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provingui de l’acció humana o de un medi físic o natural, de conformitat amb el previst en l’article 9 LOPD i en el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Real Decret 1720/2007, de 21 de Desembre.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions present es regiran per les lleis espanyoles. Per a la resolució de qualsevol dubte, discrepància o divergència que pogués suscitar en el compliment i interpretació d’aquest contracte, les parts es sometent als Jutjats i Tribunals de Lleida (España).